Detailed Map - Lesvos Island


       

Photos and text taken
from "Lesvos - The island of Sapfo"
(Toubis Editions)
Toubis EditionsHotels in Lesvos island
Hotels in 
Lesvos island
About the Island
About
the Island
Message In A Bottle
Message
in a Bottle
Villages and Beaches
Villages and
Beaches
Practical Information
Practical
Information